چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۰
کد خبر: ۳۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
رها نعمتی، کارشناس طراحی و معماری در گفت و گو با تیتر20 :
رها نعمتی، کارشناس طراحی و معماری معتقد است: «سردرب هاي کنونی بانکهاي کشور و نوع نگرش مدیران بانکها در طراحی بیرونی و داخلی بانکها بر مبناي طراحی خشک و اداري دیگر پاسخگوي نیازهاي بانک، محیط هاي بانکی و مشتریان نیست و باید تغییري اساسی در نگرش و معماري کنونی بوجود آورد».
طراحی خشک و اداري سردرب و محیط داخلی بانک ها نیازمند تغییر اساسی است

تیتر20 / سارا دلیریان - با تغییر پارادایم های موجود در بانکداری مدرن، امروزه این خطر برای اغلب برندها در بانکداری کشور احساس می شود که مردم این برندها را به عنوان یک برند کهنه و قدیمی بشناسند و نتوانند در دوره بانکداری دیجیتال با همان ذهنیت های پیشین و قدیمی خود که برگرفته از تجربیات و تصورات ذهنی یک برند قدیمی است، بر روی یک بانک حساب ویژه‌ای باز کنند.

تنوع خدمات، گستردگی امکانات فنی و دیجیتالی و نیز به روز رسانی های متعدد در این حوزه، لزوم توجه به هویت بصری و نشان تجاری را در بین بانک های کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری نموده است.

بنابراین گاهی با در نظرگرفتن شرایط و چشم اندازهای آینده باید به تجدید قوای برند و احیای آن نیز نیم نگاهی داشت، فرآیندی که در تبلیغات از آن به عنوان ری برندینگ یاد می شود. فرآیندی که می تواند با تغییراتی در المان های یک برند بانکی، با اهداف و وظایفی که برای یک بانک در دوران بانکداری دیجیتال مطرح است، همخوانی و تطابق بیشتری در ذهن مخاطب ایجاد نماید.

تحولات و تغییراتی که مدیران بانک ایران زمین را به این مسیر سوق داده تا در راستای تحقق هدف بانکداری دیجیتال به بازسازی بخشی از هویت بصری این بانک اقدام کنند و در فراخوانی به منظور یکپارچگی و بهینه سازی تابلوسر در شعب، طراحی این تابلوها را به رقابت بگذارند. 

تیتر20 گپ و گفتی داشته با خانم رها نعمتی، که طرح ایشان برگزیده نهایی این فراخوان برای به روز رسانی تابلوهای سردر شعب بانک ایران زمین بوده است که در ادامه می خوانید: 

لطفا ابتدا خودتان را معرفی کنید و اشاره اي نیز به سوابق حرفه اي خودتان در خصوص طراحی داشته باشید:

من رها نعمتی متولد 1 اردیبهشت 1361، معمار، نقاش و دانشجوي سال سوم دکتري رشته معماري هستم و 15 سال سابقه کار در عرصه معماري دارم.

در خصوص ویژگیهاي طرح سردرب شعب بانک ایران زمین، توضیحی ارائه فرمائیـد و اینکـه بـر چـه نکـات و مسائلی در این طرح تأکید داشته اید؟

خلق آن چیزي که معماران به آن «مجموعه اي از جزئیات» می گویند، باعث یکپـارچگی و یکدسـتی پـروژه مـی شـود. الگوي افقی الوارهاي چوبی روي دیوار اشاره اي به شکل دیوار صلب در سمت راست است اگرچه این دو دیوار از دو ماده مختلف ساخته شده اند، اما با یک زبان مشترك حرف می زنند و آن تاکید بیشتر بر آرم بانک ایران زمین است. 

طرح سر در، سادگی زیبائی دارد؛ توانایی در ساده کردن یعنی حذف عناصر غیرضروري تا زمانی کـه عناصـر ضـروري (آرم بانک) ظاهر شوند. شکل ها و فرم هاي ساده معمولا قیمت کمتري دارنـد، راحـت تـر سـاخته مـی شـوند، و ظـاهر زیباتري دارند و از نظر زمانی ماندگارترند. عقب نشستن ورودي ها در طراحی تداعی کننده حالت دعوت شوندگی بـه بانک را القا می کند. 

تکرار در معماري بسیار اثربخش است. تکرار و ریتم منظم پنل هاي آلومینیوم و الوارهاي چوبی کـه در این طراحی دیده می شود، به ارتقاي عادت قبلی ما در ایجاد نظم کمـک مـی کننـد. تکـرار نـه تنهـا از نقطـه نظـر اقتصادي معنادار است، بلکه مبنا و زمینه اي است که باعث می شود ما عناصر واقعا مهم را درك کنیم.

به نظر شما چه عاملی سبب انتخاب طرح شما از میان سایر طرح هاي دیگر از سوي بانک ایران زمین شد؟ 

در طراحی سر در، بین مصالحی که در معرض دید هستند و به چشم می آیند ارتباط خوبی برقرار شده اسـت و المـان اصلی در مقیاس دیداري عابران قرار گرفته است، بر خلاف تابلوهاي دیگر که در بالاي ورودي بانک ها نصب مـی شـود، ساختارشکنی دلپذیري ایجاد شده است که ارتباط قويتري از نظر دیداري با مردم بوجود می آورد. بـه نظـر مـی رسـد وجود این نوآوري در طراحی موجب جلب نظر هیات داوران شده است.

طراحی خشک و اداري سردرب و محیط داخلی بانک ها نیازمند تغییر اساسی است

استراتژي بانکداري دیجیتال در بانک ایران زمین در طرح شما چه نمود و بازتابی دارد؟ 

تماس آسان با مشتري، طراحی جدید، یکپارچگی و بازاریابی بدون استفاده از بیلبورد و تبلیغات محیطی را می توان اصلی ترین نیاز بانکداري کشور دانست که این امر استراتژي بانک ایران زمین در زمینه بانکداري دیجیتال می باشد.

سردرب هاي کنونی بانکهاي کشور و نوع نگرش مدیران بانکها در طراحی بیرونی و داخلی بانکها بر مبناي طراحی خشک و اداري دیگر پاسخگوي نیازهاي بانک، محیطهاي بانکی و مشتریان نیست و باید تغییري اساسی در نگرش و معماري کنونی بوجود آورد. 

این طرح، متفاوت بودن در عین سادگی، زیبایی، ارتباط چشمی مناسب با مشتري در لحظه ورود و طراحی جدید و نوآورانه و قدم اول در بازاریابی را بازتاب می نماید.

تأثیر این طرح را در ري برندینگ بانک چطور ارزیابی می کنید؟

با رقابتی شدن بازار و حوزه کسب و کار بانکداري، امروزه بانک هایی در جـذب مشـتري و بـالطبع آن افـزایش رضـایت مشتریان و سهامداران موفق خواهند بود که علاوه بر ارائه خدمات فراتر از انتظار مشتري، رویکردي متفاوت در بازاریابی و مدیریت بر ذهن و قلب مشتري داشته باشند.

بانک ایران زمین با اجراي این طرح به عنوان یک طـرح نـوآور و پیشـرو می تواند تأثیر مثبتی در ري برندینگ و جذب مشتري ایجاد نماید و با کاهش هزینه هاي تبلیغات محیطی و بیلبورد به تزریق بخشی از هزینه هاي تبلیغات جهت تنوع و افزایش کیفیت خدمات بانکداري دیجیتال کمـک نمایـد کـه باعـث ایجاد ارزش افزوده بیشتري براي مشتریان و ذینفعان خواهد شد.

طراحی خشک و اداري سردرب و محیط داخلی بانک ها نیازمند تغییر اساسی است

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: