دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 04
پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران    *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *    پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران     *     پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران      

titre20.ir

کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد

کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد

عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کشور در شرایط ناترازی برق و گاز قرار دارد، بنابراین یکی از رویکردهای اصلی توجه به توسعه تجدیدپذیرهاست. اما در عمل، مصوبات مربوط به این حوزه در گیرودار مشکلات اداری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و بخشی‌نگری میان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها عقیم می‌ماند.

لزوم تغییر در سبد سوخت کشور

لزوم تغییر در سبد سوخت کشور

هاشم اورعی درباره لزوم تغییر در سبد سوخت کشور اظهار داشت: صرف‌نظر از محدودیت‌های سوخت مایع و گاز؛ راندمان تبدیل سوخت مایع و یا گاز به انرژی مکانیکی در خودروهای با احتراق داخلی به مراتب کمتر از این است